Pokhara Bird Society

Status of Vultures in Pokhara Valley(2017-2018)